Training and Education

เราเชี่ยวชาญด้านเกียร์มอเตอร์

การฝึกฝน และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง จะทำให้มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ
สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับปรุงแก้ไขและต่อยอดการทำงานได้ตรงจุด

จากการสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายพบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุดในงานซ่อมบำรุง คือ พนักงานขาดทักษะความรู้ในการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งนี้อาจจะเกิดจากประสบการณ์ที่เคยมีจากงานซ่อมอื่นที่คล้ายกัน ทำให้สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องและตรงจุดจริงๆ การให้ความรู้ที่ถูกต้องและเฉพาะทาง ทำให้ขีดความสามารถในการบำรุงรักษาของพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ผู้ที่ให้ความรู้ก็ควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆ สามารถเจาะลึกลงไปถึงแก่นแท้ของปัญหาได้ ตอบคำถามได้อย่างกระจ่างมองเห็นแนวทางว่าการทำงานในแต่ละอย่างนั้นจะมีผลกระทบใดตามมาบ้างความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรมาจากหลายแหล่งโดยหลัก ๆ คือ

  • ดูจากคู่มือของเครื่องจักร (Machine’s Manual)
  • รู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของตัวเอง (Experienced)
  • รู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของพนักงานคนอื่น (One Point Lesson – OPL)
  • การอบรบโดยผู้เชี่ยวชาญในเครื่องจักรนั้นๆ โดยตรง (Training by Professional)

โดยการให้ความรู้เพิ่มเติม ควรประกอบจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดข้างต้น เพราะไม่มีแหล่งข้อมูลใดที่ทำให้งานในโรงงานนั้นๆ มีความรู้สอดคล้องกับงานโดยสมบูรณ์ได้ทั้งหมด ทักษะที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับความรู้ไปแล้วจะแบ่งเป็น 5 ระดับด้วยกันคือ

0 ไม่มีความรู้
1 รู้ในทางทฤษฎี
2 รู้และสามารถทำงานได้ แต่ภายใต้การควบคุม
3 รู้และสามารถทำงานได้ด้วยตนเอง
4 สามารถที่จะสอนผู้อื่นได้

จากเหตุผลดังกล่าว บริการอบรบงานบำรุงรักษาเกียร์มอเตอร์ของเรา จึงได้จัดทำหลักสูตรโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ให้ความรู้แก่โรงงานต่างๆ ชั้นนำมากมาย สามารถเพิ่มทักษะดังกล่าวไม่ว่าท่านต้องการให้อยู่ในระดับใดก็ตาม เริ่มจากศูนย์จนถึงระดับที่สามารถสอนให้ความรู้และคำแนะนำผู้อื่นต่อได้ เพียงแต่ระบุความต้องการ หรือปัญหาการทำงานที่พบให้เราทราบ เราก็จะออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสม ให้การอบรมได้ประสิทธิผลเต็ม 100% โดยไม่เสียเวลากับการอบรมแบบทั่วไปที่ได้ผลน้อย ที่เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่คุ้มค่า

“ซึ่งทางบริษัทได้ยึดหลัก “8 เสาหลักของ TPM (8 Pillars of TPM)” มาใช้ในการดําเนินงานเพื่อให้ลูกค้าเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

สอบถามได้ที่ Line : @omagma

qr code line omagma